Katsaus aktivismin aikakirjoihin Osa I: Kannanotto Opetusministeriön Tutkijanuran Toimenpideohjelmaan (2007-2011)

Miksi Vallataan375-kampanja on ottanut juuri huumorin kritiikkinsä keinoksi? Siksi, että sen taustalla oli vuosikymmenen turhauma yliopistoja koskevaa päätöksentekoa sekä perinteisempien vaikutusväylien toimimattomuuteen. Tutkijat ovat kirjoittaneet hylly(kilo)metreittäin vaikuttavaa kritiikkiä, tutkijoiden liitot jatkavat sivistynyttä vuoropuheluaan – ja samalla poliitikot kyykyttävät tutkijakuntaa leikkauksilla ja uudistuksilla, minkä ehtivät.

Myös Vallataan375-kampanjan aktiivi Miia Halme-Tuomisaari on ollut osallinen tällaisessa sivistyneessä vastarinnassa. Alla kannanotto vuodelta 2006 Opetusministeriön tutkijanuran toimenpideohjelmaan vuosille 2007-2011.. Lausunto koostettiin pienessä työryhmässä juuri joulun alla, ja sen allekirjoitti lyhyessä ajassa yli 250 tutkijaa Suomen kaikista yliopistoista. Nimilistassa on runsaasti tuttuja nimiä myös nykyisestä aktivismista.

Eilen todistimme Eduskunnassa historiallisia yliopistoleikkauksia – vastoin kaikkia vaalilupauksia. Näin kysymyksenä pysyy: miten voimme saada vastarintamme vaikuttavaksi?

 

HELSINGISSÄ 31.12.2006

 

KANNANOTTO OPETUSMINISTERIÖN TUTKIJANURAN

TOIMENPIDEOHJELMAAN (2007-2011)

 

Allekirjoittaneet tutkijat haluavat tuoda seuraavat näkökannat huomioitavaksi Opetusministeriön tutkijanuran toimenpideohjelmaan:

 

 

  1. Tohtorituotannon uudelleenarviointi
  2. Tutkijoiden työsuhteiden laadun parantaminen
  3. Yliopistojen rahoituksen lisääminen
  4. Humanististen ja yhteiskuntatieteiden arvostuksen kasvattaminen
  5. Vastuunotto valtiollisesta päätöksenteosta

 

 

 

Tutkijoiden tämänhetkiset työolot eivät ole kohtuulliset. Epävarmuuden, huonon palkkatason, pätkittäisyyden, sosiaaliturvan aukkojen ja huonojen etenemismahdollisuuksien vuoksi tutkijanurasta puhuminen on liioittelua. Epäkohtien korjaaminen vaatii laajoja uudistuksia ja huomattavia lisäresursseja. Vain työoloja korjaamalla suomalainen tutkimus säilyy elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä. Alla näkökannat eriteltyinä.

 

 

 

  1. TOHTORITUOTANNON UUDELLEENARVIOINTI

 

 

Tohtorintutkinto valmistaa ensisijaisesti tutkimuksen tekoon. Tutkijanurantyöryhmän loppuraportti korostaa, että vain murto-osa tohtoreista voi jatkossa työllistyä yliopistoihin. Tällä hetkellä vain noin joka kymmenennellä tohtorilla on mahdollisuus jatkaa tutkijanuralla. Tämä tulisi viestiä opiskelijoille jatko-opintojen suunnitteluvaiheessa, jotta he eivät he suuntaa tohtorintutkintoon epärealistisin toivein tutkijanurasta.

 

Eri aloilla suoritettavien tohtorintutkintojen määrät tulee arvioida uudelleen. Yliopistojen ja säätiöiden tulisi nykyistä enemmän painottaa väittelyn jälkeisen tutkimuksen rahoittamista. Vain tämä parantaa pitkällä aikavälillä tutkimuksen tasoa.

 

Tohtoreiden työllistymiseen yliopistojen ulkopuolella tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tarvitaan selvityksiä, jossa eritellään työllistymistä alakohtaisesti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, mitä lisäarvoa tohtorintutkinto luo työllistymiseen. Käytännön kokemukset osoittavat tohtoreiden työllistymisen tämänhetkisillä työmarkkinoilla ongelmalliseksi. Asenneilmapiirin muuttamiseen tulee suunnata erityisiä voimavaroja. Valtionhallinnon ja Suomen Akatemian tulee nousta tiennäyttäjiksi erityisesti humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tohtorien palkkaamisessa.

 

 

  1. TUTKIJOIDEN TYÖSUHTEIDEN LAADUN PARANTAMINEN

 

 

Tutkijoiden työsuhteiden ennakoitavuutta tulee lisätä muuttamalla määräaikaisia työsuhteita pysyviksi. Määräaikaisuudet huonontavat erityisesti naisten asemaa tutkimuksessa. Väitöskirja- ja hankerahoitus tulee myöntää ja työsopimukset kirjoittaa koko tutkimushankkeen kaudeksi. Vakinaisia tutkimus- ja opetusvirkoja tulee lisätä merkittävästi.

 

Tutkijoiden toimeentuloon tarvitaan huomattavia parannuksia. Tällä hetkellä väitöskirjantekijän bruttopalkka on tyypillisesti 1650-1750 euroa, Suomen Akatemian tutkijatohtorin palkka jopa alle 2600 euroa ja verovapaa apuraha myös väitelleille tutkijoille usein 1200 euroa.

 

Sosiaaliturvan aukot tulee paikata. Tutkijoiden tulee aina nauttia normaaleista työttömyys-, sairaus- ja äitiyspäivärahaetuuksista, jotka ovat suomalaisen hyvinvointivaltion perusta. Eläkkeen tulee karttua koko tutkijanuran ajan rahoitusmuodosta riippumatta. Vain korjaamalla nämä tekijät voidaan alkaa puhua ammattimaisesta tutkijanurasta.

 

 

 

  1. YLIOPISTOJEN RAHOITUKSEN LISÄÄMINEN

 

 

Yliopistojen tämänhetkinen tutkintotuotantoon sidottu rahoitusmalli ei ole kestävä. Tohtorintutkintojen ei tule rahoittaa laitosten perustoimintaa. Yliopistoihin tarvitaan huomattava määrä uusia tutkijavirkoja; esimerkiksi Helsingin yliopiston 12 tutkijatohtoripaikkaa haki vuoden 2006 haussa 252 hakuehdot täyttävää henkilöä, joista 91 arvioitiin erinomaisiksi.

 

Jotta tässä esitetyt uudistukset voidaan toteuttaa, yliopistojen perusrahoitusta tulee lisätä merkittävästi. Vain näin yliopistot voivat jatkossakin toteuttaa niille asetettuja yleishyödyllisiä tehtäviä. Yliopistojen menestyksen mittaamiseen ei tule soveltaa yritysmaailmasta lainattuja tehokkuusmittareita.

 

 

  1. HUMANISTISTEN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN ARVOSTUKSEN KASVATTAMINEN

 

 

Tämänhetkiset rahoitusmallit suosivat sektorittaista yhteistyötä. Tämä on ongelmallista humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla, joiden ei juurikaan ole mahdollista tehdä yhteistyötä esimerkiksi yritysten tai Tekesin-kaltaisten tahojen kanssa.

 

Alakohtaiset erot tulee huomioida rahoituspäätöksissä. Vain riittävän suuri julkisen sektorin panostus varmistaa humanististen ja yhteiskuntatieteiden tutkimuksen säilymisen elinvoimaisena ja viestii niiden arvostuksesta.

 

 

  1. VASTUUNOTTO VALTIOLLISESTA PÄÄTÖKSENTEOSTA

 

Tämänhetkistä tutkijankoulutusta ja -uraa koskevaa valtionhallinnon päätöksentekoa leimaa ristiriitaisuus ja päällekkäisyys. Viranomaiset pallottelevat vastuuta ja toimivat vailla selkeää kokonaiskuvaa.

 

Tutkijanuran toimenpideohjelman tulee selkeyttää nykytilanne ja määrittää, kenellä on vastuu tutkijanurasta. Epäkohtien korjaaminen vaatii riittäviä rahallisia investointeja. Kyse on arvovalinnoista ja poliittisesta päätöksenteosta. Argumentti resurssien vähyydestä ei ole uskottava: käytäntö osoittaa jatkuvasti, kuinka riittävän tärkeinä pidettyjen tavoitteiden toteuttamiselle löytyy varoja.

 

Tavoite tutkimuksen tason parantamisesta on asetettu kansallisen kilpailukyvyn keskeiseksi ulottuvuudeksi. Tutkijat vaativat valtionhallinnolta yhteiskuntavastuuta, jotteivät yksittäiset tutkijat joudu tämän tavoitteen pelinappuloiksi. Tutkijoiden työolot tulee parantaa ja täten osoittaa, että heidän työnsä katsotaan yhteiskunnallisesti arvokkaaksi.

 

ALLEKIRJOITTANEET:

Miia Halme, VTM, LLM, tutkija, Sosiaali- ja kulttuuriantropologian laitos/julkisoikeuden laitos, Helsingin yliopisto

Jan Klabbers, Kansainvälisten organisaatioiden professori, Suomen Akatemian Globaalin hallinnan tutkimuksen huippuyksikön johtaja, Helsingin yliopisto

Minna Eväsoja, FT, apurahatutkija, taiteiden tutkimuksen laitos/estetiikka, Helsingin yliopisto

Kimmo Alho, professori, Psykologian laitos, Helsingin yliopisto

Taina Tuori, OTK, tutkija, Erik Castrén -instituutti, Helsingin yliopisto

Elina Vuola, dosentti, akatemiatutkija, Kehitysmaatutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto

Minna Ruckenstein, FT, tutkijatohtori, Sosiaali- ja kulttuuriantropologian laitos, Helsingin yliopisto

Anna Mäkelä, tutkija, Viestinnän laitos, Helsingin yliopisto

Toomas Kotkas, OTT, tutkija, Helsingin yliopiston tutkijakollegium, Helsingin yliopisto

Maura Ratia, jatko-opiskelija, Englannin kielen laitos, Helsingin yliopisto

Jarna Petman, yleisen oikeustieteen yliopistonlehtori (mvs), kansainvälisen oikeuden tutkija, Helsingin Yliopisto

Sanna Villikka, VTM, koordinattori, Helsingin yliopisto

Anna-Maija Castrén, VTT, tutkija ja koordinaattori, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Olli Wikberg, OTL, VT, Eurooppaoikeuden assistentti, Helsingin yliopisto

Markku Kiikeri, OTT, Eurooppaoikeuden professori (mvs), Helsingin yliopisto

Markku Kilpeläinen, PsykM, tutkijakoulutettava, Helsingin yliopisto

Liisa Nieminen, OTT, dosentti, Helsingin yliopisto

Reetta Toivanen, Dr.Phil, vieraileva tutkija (Humboldtin yliopisto, Berlin), Globaalin hallinnan tutkimuksen huippuyksikkö, Helsingin yliopisto

Pamela Slotte, TT (teologian tohtori), tutkija, Globaalin hallinnan tutkimuksen huippuyksikkö, Helsingin yliopisto

Teuvo Laitila, FT, lehtori, dosentti, Joensuun yliopisto

Annika Forsander, VTT, tutkija, CEREN, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto

Kati Heinonen-Tuomaala, PsT, dos, tutkija/lehtori, Helsingin Yliopisto

Kirsi Eräranta, jatko-opiskelija, sosiologian laitos, Helsingin yliopisto

Tiina Sotkasiira, YTM, Msc, tutkija, Joensuun yliopisto

Tuomas Ylä-Anttila, VTM, tutkija, Sosiologian laitos, Helsingin yliopisto

Markku Lonkila, Dosentti, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Ilkka Pyysiäinen, teol. tri, Akatemiatutkija, Uskontotieteen dosentti, Helsingin yliopiston tutkijakollegium

Esa Kirkkopelto, Yliopistotutkija, Taiteiden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto

Kati Mustola, VTM, projektitutkija, Sosiologian laitos, Helsingin yliopisto

Marja Häyrinen-Alestalo, VTT, Professori, Helsingin yliopisto, Helsinki Institute of Science and Technology Studies

Jyrki Ahveninen, dosentti, tutkija, Harvard Medical School, Boston, MA, USA

Marja Tiilikainen, FT, tutkija, Sosiologian laitos, Helsingin yliopisto

Timo Kauppinen, VTT, yliopistonlehtori, sosiologian laitos, Helsingin yliopisto

Petri Hautaniemi, YTT, tutkija, Kehitysmaatutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto

Anu Isotalo, FM, tutkija, opettaja, Turun yliopisto

Kaisa Ketokivi, VTM, tutkija, tohtorikoulutettava, Helsigin ylipiston sosiologian laitos

Teemu Rinne, dosentti, Suomen Akatemian tutkijatohtori, Psykologian laitos, Helsingin yliopisto

Juhani Kortteinen, OTK, tutkija, Helsingin Yliopisto

Samu Niskanen, FL, yliopistonlehtori, SOKLA, Helsingin yliopisto

Eeva Luhtakallio, VTM, Tutkija, Helsingin yliopisto

Riku Paavola, FT, tutkijatohtori, tutkimusosasto, Suomen ympäristökeskus

Teemu Lamberg, OTK, VT, veroasiantuntija, Helsingin Yliopisto

Juho-Antti Tuhkanen, FL, tutkija, Taideaineiden ja antropologian laitos, Oulun yliopisto

Miriam Nokia, PsM, tutkijakoulutettava, Jyväskylän yliopisto

Kirsti Salmi-Niklander, FT, Tutkija (1.1.2007 alusta tutkijatohtori), Helsingin yliopisto

James O’Connor, VTM, Tutkija/jatko-opiskelija, Helsingin Yliopisto

Päivi Gynther, VTT, koulutusjärjestelmien ja sivistyksellisten oikeuksien freelance-tutkija

Heidi Grönstrand, FT, kirjallisuudentutkija, Turun yliopisto

Lauri Nummenmaa, Ph.D. Assistant, Department of Psychology, University of Turku

Turo-Kimmo Lehtonen, VTT, Sosiologian dosentti, tutkija, Helsingin yliopiston tutkijakollegium

Kaisa Raitio, MMM, jatko-opiskelija, yhteiskuntapolitiikka, Joensuun yliopisto

Laura Walin, FT, OTK, lääkinta-ja bio-oikeuden tutkija, Helsingin yliopisto

Marjaana Lindeman, dos., yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Jaakko Rautio, OTL (väit.), VT, assistentti, rikos- ja prosessioikeuden sekä oikeuden yleistieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus

Antti Kolehmainen, OTT, yliopistonlehtori (mvs.) HY.

Johanna Rantanen, PsM, tutkijakoulutettava, Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto

Tuomas Hupli, OTT, VT, Yliopistotutkija, Prosessioikeuden dosentti, Rikos- ja prosessioikeuden sekä oikeuden yleistieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Erkki Nuutinen, yhteiskuntatieteiden maisteri, tutkimusamanuenssi, Joensuun yliopisto

Laura Kalliomaa-Puha, OTL, tutkija, Helsingin yliopisto

Heini Vihemäki, jatko-opiskelija (MMM), Kehitysmaatutkimuksenlaitos, Helsingin yliopisto

Riikka Lovio, PsM, Tutkijakoulutettava, Psykologian laitos, Helsingin yliopisto

Risto Virtanen, FT, yli-intendentti, Oulun yliopisto

Matti Eräsaari, VM, jatko-opiskelija, sosiaali- ja kulttuuriantropologia, Helsingin yliopisto.

Karina Lukin, FM, tutkija, Kulttuurien tutkimuksen laitos/ folkloristiikka, Helsingin yliopisto

Laura Huttunen, YTT, tutkijatohtori, Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, Tampereen yliopisto

Katja Valli, PsM, tutkijakoulutettava, Turun yliopisto

Eine Alt, FM, jatko-opiskelija, Taideaineiden ja antropologian laitos, Oulun yliopisto

Siru Aura, VTM, jatko-opiskelija, Sosiaali- ja kulttuuriantropologian laitos, Helsingin yliopisto

Sanna Saksela, Fil. mag., tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

Minna Pappila, OTL, tutkija, Kauppa- ja oikeustieteiden tdk, Joensuun yliopisto; jatko-opiskelija, Oikeustieteellinen tdk, Turun yliopisto

Anu Lounela, Jatko-opiskelija, Sosiaali- ja kulttuuriantropologian laitos, Helsingin Yliopisto

Liisa Voutilainen, jatko-opiskelija, sosiologian laitos, Helsingin yliopisto

Ari Nieminen, VTT, yliopettaja, Laurea-ammattikorkeakoulu

Anja Karhunen KM, jatko-opiskelija KASVA-tutkijakoulun jatko-opiskelija, Joensuun yliopisto

Leena-Maija Rossi, FT, yliopistonlehtori, Kristiina-instituutti, Helsingin yliopisto

Sanna Honkimäki, Kasvatustieteen maisteri, Amanuenssi/tutkijakoulutettava, Jyväskylän ylipisto

Outi Ratamäki, YTM, apurahatutkija, Joensuun yliopisto

Ulla Leppänen, PsT, tutkija, Jyväskylän yliopisto

Mari Vuorisalo, KM, tutkija ja jatko-opiskelija, Varhaiskasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto

Marjo Ylhäinen, jatko-opiskelija, assistentti, Yksityisoikeuden laitos, Helsingin yliopisto

Petri Öhman, FM, vertaistuen koordinaattori, Turun yliopisto

Netta Mäki, VTM, tutkija, Sosiologian laitos, Helsingin yliopisto

Hanna Virtanen, HM, tutkijakoulutettava, Maantieteen laitos, Helsingin yliopisto

Henri Vogt, D.Phil., dosentti, yliopistonlehtori (mvs.), yleisen valtio-opin laitos, Helsingin yliopisto

Anssi Peräkylä, PhD, Sosiologian professori, Helsingin yliopisto

Pasi Kallio, OTL, Ympäristöoikeuden assistentti, Turun yliopisto

Teppo Särkämö, PsM, tutkijakoulutettava, Psykologian laitos, Helsingin yliopisto

Venla Bernelius, FM, projektitutkija (jatko-opiskelija), Helsingin yliopisto

Pekka Sulkunen, Sosiologian professori, Helsingin yliopisto

Paula Alhola, PsM, psykologi, jatko-opiskelija, Assistentin viransijainen, Turun yliopisto

Marja-Liisa Trux, jatko-opiskelija, Organisaatiot ja johtaminen, Helsingin Kauppakorkeakoulu

Helle Palu YTM, apurahatutkija/jatko-opiskelija, TAPRI/Tampereen yliopisto

Katja Keinänen, jatko-opiskelija, Erik Castrén- instituutti, Helsingin yliopisto

Pirita Pyykkönen, FM, tutkijakoulutettava, Psykologian tutkijakoulu, Turun yliopisto

Anssi Kainulainen, FM, tutkija/jatko-opiskelija, Tampereen Yliopisto

Juhani Järvikivi, FT, Akatemian tutkijatohtori, Turun yliopisto

Sini Hintikka, PsM, tutkijakoulutettava, Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto

Anu Suoranta, apurahatutkija, Helsingin yliopisto

Mikko Salasuo, VTT/D.Soc.Sc.(Ph.D), Tutkija/researcher, Nuorisotutkimusverkosto

Timo Kaartinen, Ph.D., Kulttuuriantropologian mvs. professori, Helsingin

Mianna Meskus, VTM, tutkija, Helsingin yliopisto

Janne Heliölä, FM, biologi, Suomen ympäristökeskus

Katja Raatikainen, FM, jatko-opiskelija / tutkija, Bio- ja ympäristötiedeiden laitos, Helsingin yliopisto / Suomen ympäristökeskus

Jaana Salmela, kasvatustieteen tohtori, luokanopettaja Chydenius-Instituutti, Kokkolan yliopistokeskus

Eeva Willberg, kasvatustieteen maisteri, jatko-opiskelija, assistentti, Jyväskylän yliopisto

Ari Hirvonen, OTT, yleisen oikeustieteen professori (mvs.), Oikeustieteellinen tdk, Helsingin yliopisto

Anneli Kylliäinen,Psykologian lisensiaatti, neuropsykologian erikoispsykologi, Tampereen yliopisto

Pasi Mäenpää, VTT, tutkija, Helsingin yliopisto

Simo Tammela, DI, Tutkija/jatko-opiskelija, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio, Oulun Yliopisto

Minna Santaoja, HM, apurahatutkija, Yhdyskuntatieteiden laitos, Tampereen yliopisto

Seija-Riitta Laakso, fil.lis. (väit.), Helsingin yliopisto

Johannes Remy, Itä-Euroopan historian dosentti, Historian laitos, Helsingin yliopisto

Minna Murtorinne-Lahtinen, KM, kasvatustieteen jatko-opiskelija, Jyväskylän yliopisto

Eino Murtorinne, kirkkohistorian emeritusprofessori, Helsingin yliopisto

Susanne Ådahl, VTM, jatko-opiskelija, Sosiaali- ja kulttuuriantropologian laitos, Helsingin yliopisto

Katja Huumo, VTT (Hgin yliopisto), tiedottaja, maa- ja metsätalousministeriö

Jenny Ruuskanen, OTK, kansainvälisten asioiden suunnittelija, Turun yliopisto

Marja-Leena Hänninen, FT, tutkija, Helsingin yliopisto

Timo Kortteinen, VTT, dosentti, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Raija Hämäläinen, KL, tutkija, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Sari Kivistö, FT, tutkija, Helsingin yliopisto

Jessica Parland-von Essen, FT, vt. yliopistonlehtori, Helsingin Yliopisto

Teemu Turunen, VTM, jatko-opiskelija, sosiologian laitos, Helsingin yliopisto

Jesse Keskiaho, FM, jatko-opiskelija, Historian laitos, Helsingin yliopisto

Jani Saarinen, FT, Erikoistutkija, Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus

Marja Jalava, FT, historian dosentti, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Leena Sorsa, TM, jatko-opiskelija, Kirkkohistorian laitos, Teologinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Mikko Tolonen, jatko-opiskelija, Historian laitos / Renvall-instituutti, Helsingin yliopisto

Henrik Tala, FM, tutkija, Helsingin yliopisto

Milla Bergström, jatko-opiskelija, kirkkohistorian laitos, Helsingin yliopisto

Markku Kuisma, professori, Historian laitos, Helsingin yliopisto

Nina Nygren, HM, tutkija, Tampereen yliopisto

Kirsi Pauliina Kallio, Hallintotieteen tohtori, Apurahatutkija, Tampereen yliopisto

Minna Ahokas, TM, jatko-opiskelija, Kirkkohistorian laitos, Helsingin yliopisto

Hanna Järvinen, FT, tutkija, Helsingin yliopiston tutkijakollegium, Helsingin yliopisto

Mirka Hintsanen, PsM, tutkija, Helsingin Yliopisto

Soile Pohjonen, OTT, VT, dosentti, tutkija, Oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Mikko Saikku, FT, Pohjois-Amerikan tutkimuksen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, ympäristöhistorian dosentti, Tampereen yliopisto

Laura Ervo, OTT, tutkija, dosentti, Turun yliopisto ja Helsingin yliopisto

Jukka Raisamo, Filosofian maisteri, Tutkija, Tampereen yliopisto

Toni Malminen, jatko-opiskelija, oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Antu Sorainen, FT, tutkija, Kristiina-instituutti, Helsingin yliopisto

Ilpo Kuronen, KM, jatko-opiskelija, projektiasiantuntija, Jyväskylän yliopisto

Anni Tuomela, OTK, amanuenssi, Julkisoikeuden laitos, Helsingin yliopisto

Visa Heinonen, VTT, Kuluttajaekonomian professori, Taloustieteen laitos, Helsingin yliopisto

Nina Mustikkamäki, HM, jatko-opiskelija, Tampereen yliopisto

Inkeri Ahvenisto, FL, apurahatutkija, Turun yliopisto

Katja Ritari, PhD, Suomen akatemian tutkijatohtori, Uskontotieteen laitos, Helsingin yliopisto

Outi Paloposki, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Mira Huusko, KM, suunnittelija, Jyväskylän yliopisto

Matti Piironen, OTL, tutkija, Turun yliopisto

Maarit Virolainen, YTM, tutkija, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän ylipisto

Kaisa Huttunen, tutkijakoulutettava, Taloustieteen laitos, Helsingin yliopisto

Marikki Stocchetti, VTM Tutkijakoulutettava, Kehitysmaatutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto

Anu Laukkanen, jatko-opiskelija, Kulttuurien tutkimuksen laitos/folkloristiikka, Turun yliopisto

Leea Keto, kasvatustieteen maisteri, rehtori, Jatko-opiskelija, Jyväskylän yliopistossa

Mia Rikala, FM, tutkija/jatko-opiskelija, Uskontotieteen laitos, Helsingin yliopisto

Eveliina Asikainen, FM, tutkija, Yhdyskuntatieteiden laitos, Tampereen yliopisto

Tea Virtanen, työtön FT, Helsinki

Heli Tissari, FT, kielentutkija, Helsingin yliopisto

Asta Kuusinen, FT, tutkija, työtön, Renvall-instituutti, Helsingin yliopisto

Elisa Heinämäki, FM, jatko-opiskelija, Uskontotieteen laitos, Helsingin yliopisto

Raija-Leena Punamäki, professori, Psykologian laitos, Tampereen yliopisto

Teemu Ihalainen, FM (nanotieteet), tutkijakoulutettava, Jyväskylän Yliopisto

Jukka Syrjänen, FM, apurahatutkija, Jyväskylän yliopisto

Panu Halme, FM, Tutkijakoulutettava, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Varpu Marjomäki, dosentti, yliassistentti, Jyväskylän yliopisto

Oula Silvennoinen, tutkija, Kansallisarkisto

Suvi Keskinen, YTT, vs. yliassistentti, Naistutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto

Jari Syväranta, FM, jatko-opiskelija/apurahatutkija, Jyväskylän yliopisto

Mia Halonen, FT (suomen kieli), tutkija, Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto

Anssi Vainikka, FT, Post doc, Swedish Board of Fisheries, Jyväskylän yliopisto

Johanna Ilmakunnas, FL, jatko-opiskelija, Historian laitos, Helsingin yliopisto

Marja Etelämäki, FM (väit.), tutkija, Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, Helsingin yliopisto

Kati Nissinen, FM, luonnontieteet, Tutkijaopiskelija, Jyväskylän yliopisto

Mirka Salminen, FM, jatko-opiskelija, Jyväskylän yliopisto

Saana Teppo, FM, jatko-opiskelija, Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos, Helsingin yliopisto

Patricia Berg, jatko-opiskelija, Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos (egyptologia), Helsingin yliopisto

Kaisu Kortelainen, FL, tutkijakoulutettava, Joensuun yliopisto

Carla Suhr, MA, FM, Englantilaisen filologian assistentti, Helsingin yliopisto

Anna Virkama, YTM, tutkija, kasvatustieteiden laitos, Tampereen yliopisto

Jari Hietanen, PhD, professori, psykologian laitos, Tampereen yliopisto

Riitta Kyllönen, YTM, tutkija, Tampereen yliopisto

Silva Tedre, YTT, professori (ma.), yhteiskuntapolitiikka, Joensuun yliopisto

Kattis Honkanen, PhD, Doktorassistent, Kvinnovetenskap, Åbo Akademi

Tytti Erästö, YTM, tutkija(koulutettava), Department of Political Science and International Relations, Tampereen yliopisto

Katariina Hakala, KM, tutkijakoulutettava (vuoden alusta työtön, väitöskirjan käsikirjoitus tarkastusvaiheessa), Helsingin yliopisto

Katariina Holma, KM, assistentti, kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto

Jenny Kangasvuo, FM, jatko-opiskelija, Taideaineiden ja kulttuuriantropologian laitos, Oulun yliopisto

Jaana Vuori, YTT, dosentti, yliassistentti, Tampereen yliopisto

Erika Löfström, FT, Associate professor, Tallinn Univeristy, Post-doc tutkija, Helsingin yliopisto

Merja Laitinen, YTT, Suomen Akatemian tutkijatohtori, sosiaalityön laitos, Lapin yliopisto

Sanna Vehviläinen, KT, dosentti, post doc -tutkija, Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö, Helsingin yliopisto

Anne Holappa, FM, informaatikko, kulttuuriantropologian jatko-opiskelija, Oulun yliopisto

Jakob Donner-Amnell, VTM, tutkija, Joensuun yliopisto

Aliakbar Almaspuor YTT , tutkija, tuntiopettaja, Politiikan tutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto

Marja-Liisa Honkasalo, LKT, professori, kollegiumtutkija, Helsingin yliopiston Tutkijakollegium

Milla Tiainen, FL, tutkija, Taiteiden tutkimuksen laitos, Turun yliopisto

Jussi Parikka, FL, tutkija, Turun yliopisto

Kirsi Saarikangas, mvs. professori, Kristiina-instituutti, Helsingin yliopisto, Naistutkimuksen valtakunnallisen tohtorikoulun johtaja

Kirsti Lempiäinen, YTT, research fellow, UTACAS-tutkijakollegium, Tampereen yliopisto

Liisa Rantalaiho, professori emerita, Terveystieteen laitos, Tampereen yliopisto

Tapio Häyhtiö, YTM, tutkija, jatko-opiskelija, Politiikan tutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto

Päivi Mehtonen, Dos., yliassistentti, Tampereen yliopisto

Juha Tuunainen, VTT, koordinaattori, Helsingin yliopisto

Mervi Heikkinen, jatko-opiskelija, Sosiologian, naistutkimuksen ja ympäristökasvatuksen jaos, Oulun yliopisto

Hanna Toiviainen, FT, Tutkija, Helsingin yliopisto

Anne Nevgi, dosentti, yliopistonlehtori, Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto

Sanna Härmä, jatko-opiskelija, Taiteiden tutkimuksen laitos, Turun yliopisto

Joakim Stolpe, jatko-opiskelija, Filosofian laitos, Åbo Akademi

Liisa Lähteenmäki, VTM, jatko-opiskelija, Sosiologian laitos, Turun yliopisto

Helena Oikarinen-Jabai , FL, tohtoriopiskelija, Taideteollinen korkeakoulu

Jukka Paastela, YTT, professori, Tampereen yliopisto

Raita Merivirta-Chakrabarti, jatko-opiskelija, Englannin kielen laitos, Turun yliopisto

Jussi Lassila, FM, Jatko-opiskelija / tutkijakoulutettava, Aleksanteri-instituutti Helsingin yliopisto, Kielten laitos (Venäjän kieli ja kulttuuri), Jyväskylän yliopisto

Sirpa Polo, fil.tri, Tampereen yliopisto

Marko Gylén, fil.maist., jatko-opiskelija, Turun yliopisto

Katariina Mustakallio, dosentti, yliassistentti, Historiatieteen   laitos, Tampereen yliopisto

Tarja Savolainen, VTT, viestinnän yliopistonopettaja-tutkija

Jari Ilmonen, jatko-opiskelija, Biologian laitos, Oulun yliopisto

Teemu Taira, FT, Tutkija , Turun yliopisto

Saara Jäntti, FM, assistentti, Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto

Eeva Jokinen, YTT, lehtori, Jyväskylän yliopisto; vt. professori, Joensuun yliopisto

Elina Penttinen, YTT, Akatemian tutkijatohtori, Rauhan- ja   konfliktintutkimuskeskus, Tampereen yliopisto

Marianne Toriseva, FM, jatko-opiskelija / tutkijakoulutettava, Jyväskylän yliopiston kielten laitos

Jussi Silvonen, PsT, dosentti, kasvatustieteellinen tiedekunta, Joensuun yliopisto

Anne-Maria Marttila, VTM, tutkijakoulutettava, Yhteiskuntahistorian laitos, Helsingin yliopisto

Johanna Uotinen, FT, erikoistutkija, Karjalan tutkimuslaitos, Joensuun yliopisto

Soile Saastamoinen, DI, jatko-opiskelija, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio, Oulun yliopisto

Mikko Lounela, FM, tutkija, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Anne Pitkänen-Huhta, FT, lehtori, Jyväskylän yliopisto

Lauri Tainio, jatko-opiskelija, Arabian kielen ja islamin tutkimus, Helsingin yliopisto

Maria Kela, fil. lis., tutkijaopiskelija/Jyväskylän yliopisto & lehtori/Laurea-ammattikorkeakoulu

Katariina Heikkilä, FM, tutkija, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun Kauppakorkeakoulu

Tiina Koivisto, Ph.D., yliasistentti vs., Taiteiden tutkimuksen laitos/musiikkitiede, Turun yliopisto

Leila Koivunen, FT, assistentti, Yleinen historia, Turun yliopisto

Marketta Kivistö FK, tutkija, Helsingin yliopisto

Johanna Leppälä, jatko-opiskelija, Biologian laitos, Oulun yliopisto

Leena Maria Heikkola, jatko-opiskelija, Suomen oppiaine, Åbo Akademi

Raija Vainio, FT, Suomen Akatemian projektitutkija, Klassillisten ja romaanisten kielten laitos / klassilliset kielet, Turun yliopisto

Virpi Lehtinen, MA, tutkija, Filosofian laitos, Helsingin yliopisto

Merja Leppälahti, FL, jatko-opiskelija, Turun yliopisto

Niina Kuorikoski, FM, jatko-opiskelija, englannin kielen laitos, naistutkimuksen vs. lehtori (31.12.2006), kasvatustieteiden ja opettajakoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto

Lea Laitinen, FT, professori, suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, Helsingin yliopisto

Tutta Palin, dosentti, SA:n tutkijatohtori, taiteiden tutkimuksen laitos / Taidehistoria, Turun yliopisto

Jyrki Hakapää, FL, jatko-opiskelija, Historian laitos, Helsingin yliopisto

Pia Livia Hekanaho, FT, tutkija, Helsingin yliopisto

Hanna-Leena Autio, fil. yo, teol. yo, tutkimussihteeri, Tampereen yliopisto

Taina Riikonen, FT, tutkija, Musiikkitiede, Turun yliopisto

Minna Uimonen, valt. tri tutkija (aate- ja tieteenhistoria, sukupuolentutkimus), Helsingin yliopisto

Silja Rajander, Kasv.tiet.maisteri, tutkijakoulutettava, Kasvatustieteen Laitos, Helsingin yliopisto

Katve-Kaisa Kontturi, FL, tutkija (vv.assistentti), Turun yliopisto

Ilona Hongisto, FM, tutkija, (vv.tutkijakoulutettava) Turun yliopisto

Tuomo Lankila, FM, jatko-opiskelija, Historian laitos, Helsingin yliopisto

Malla Suhonen, jatko-opiskelija/teologian maisteri, entinen apuraha- ja Akatemian tutkija, nyk. yhteisötyöntekijä, systemaattisen teologian laitos, Helsingin yliopisto

Ilkka Lavonius, Valtiotieteen maisteri, jatko-opiskelija, Ekonomisti, Helsingin yliopisto

Henna Makkonen-Craig, FT, apurahatutkija, suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, Helsingin yliopisto

 

 

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s